11 thema's - 28 Courses

Aanbod secretaris

Welkom bij het aanbod voor jouw functie! Je kunt aanbod naar keuze volgen op thema of op moeilijkheidsgraad, van beginnend naar ervaren (zie tennisballen). Nieuwsgierig? Start direct!

Theme 1
Goed secretarisschap

Een goede secretaris speelt een cruciale rol in het stroomlijnen van informatie, coördinatie van taken en het ondersteunen van de visie en het beleid van de vereniging. Door deze taken met nauwkeurigheid, samenwerking en duidelijke communicatie uit te voeren, kan de secretaris bijdragen aan een efficiënte en effectieve werking van de vereniging. 

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Vraagbaak/informatie
 • Visie/uitvoering beleid met voorzitter
 • Coördinatie bestuursrollen en commissierollen
 • Rol specifieke informatie secretaris
 • Vergaderen en notuleren

4 Courses
0% completed
1

In deze filmpjes komen de volgende onderwerpen aan bod: bewust besturen en omgaan met gezag.

2

In dit boek komen de volgende onderwerpen aan bod: de kracht van verenigingen en tips voor verenigingsbestuurders en ondersteuners.

3

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: code goed sportsbestuur, inhoud van deze code, toepassing in de praktijk en jouw rol als bestuurder of belanghebbende.

4

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: persoonlijk leiderschap, strategisch besturen, verbinden en maatschappelijk ondernemerschap.

Theme 2
Ledenanalyse

Een georganiseerde secretaris speelt een cruciale rol in het benutten van Clubanalytics om waardevolle inzichten te verkrijgen. Door deze taken met nauwkeurigheid, tijdigheid en aandacht voor detail uit te voeren, kan de secretaris bijdragen aan een goed functionerende vereniging en een effectieve besluitvorming.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Club Analytics analyseren
 • Informatie vanuit Club Analytics omzetten in beleid

1 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: gebruiken van het Onderzoeksportal en relevante informatie voor bestuurders over een ledenanalyse.  

Theme 3
Administratie en correspondentie

Een goed georganiseerde secretaris speelt een essentiële rol in het verspreiden van informatie naar functionarissen en het bijhouden van een geordende administratie voor het bestuur. Door deze taken met nauwkeurigheid, tijdigheid en professionaliteit uit te voeren, kan de secretaris bijdragen aan een goed functionerend bestuur en een effectieve communicatie binnen de vereniging.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Correspondentie verspreiden functionarissen
 • Administratie en correspondentie bestuur
 • Regels van de ALV naleven
 • Privacy wetgeving borgen
 • Archiveren binnen de bewaartermijn

1 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: kernwaarden, communicatie en strategische keuzes.

Theme 4
Beleid en visievorming

Voor een vereniging is het belangrijk om zowel een jaarplan te hebben als een meerjarenplan. Hierbij focus je op het schrijven en het bewaken van deze plannen. 

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Visievorming
 • Beleidsvorming
 • Verenigingsbeleidsplan schrijven en bewaken
 • Statuten en huishoudelijk reglement opstellen en bewaken

5 Courses
0% completed
1

Maak een afspraak met jouw accountmanager voor kennismaking of advies.

2

Onderwerpen die in de verenigingsscan naar voren komen zijn: vitaliteitsscan en zelfscan vereniging. 

3

De volgende documenten worden ter ondersteuning aangeboden: modeldocument oud-leden, analysedocument activiteiten aanbod, werkdocument sportanalyse en concurrentie analyse.

4

Ga in gesprek met (buurt)verenigingen en deel ervaringen.

5

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: datagebruik en het ophalen hiervan.

Theme 5
Goed werkgeverschap

Als bestuur kan je ook werkgever of opdrachtgever zijn. Zo heb je als vereniging bijvoorbeeld een groundsman in dienst, of ben je opdrachtgever richting een school of leraar of voor bedrijven die het park onderhouden. Als voorzitter kan je dan ook te maken krijgen met arbeids/werkcontracten, het aanvragen van VOG's en het periodiek voeren van evaluatie- of functioneringsgesprekken. 

 Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Contracten
 • Regels en afspraken
 • Samenwerking met tennis-, padelschool

1 Courses
0% completed
1

De volgende documenten en diensten worden ter ondersteuning aangeboden: diverse modelcontracten en ondersteuning in de beoordeling van contracten. 

Theme 6
Ledenbehoud en -werving

Leden vormen de basis van een vereniging. Leden zorgen voor inkomsten, bemensen commissies, organiseren activiteiten en geven de sfeer aan de club. Het werven van leden is belangrijk, maar ook het behouden van leden vraagt aandacht.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Het helder informeren van leden
 • Ledenbehoud- en werving
 • Inzicht hebben in wat er leeft bij de leden (inclusief data van leden en de club)
 • Klachtenafhandeling

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: relatiebeheer, inspelen op wensen en behoeften en binding met de club.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: activatie van nieuwe leden, organiseren van activiteiten en het welkom laten voelen.

Theme 7
Interne organisatie en samenwerking

Een vitale vereniging kenmerkt zich door een goede onderlinge samenwerking van bestuur en commissies.

Belangrijke onderwerpen/taken​:

 • Samenwerking van bestuur met TC en JC

 • Samenwerking van bestuur met communicatiecommissie en ledenadministratie

 • Onderlinge afstemming tussen toernooi- en evenementcommissies

 • Communicatie en zichtbaarheid naar alle interne betrokkenen zijn hierbij cruciaal evenals waardering

1 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: visie op vrijwilligersbeleid en tips voor vrijwilligersstructuur.

Theme 8
Externe samenwerking

Als bestuur ben je vaak betrokken bij externe samenwerkingspartijen. Belangrijk want hier zit vaak veel expertise en het is goed om snel de weg te weten te vinden als het nodig is.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Contact met de KNLTB; o.a. regiokringen, afdelingen Verenigingsondersteuning en juridische zaken

 • Contact met buursportcoaches, verenigingsadviseurs, vergunningverleners van de gemeente

 • Contact met de brandweer, GGD en politie in verband met o.a. de veiligheid op het park, het clubhuis en bij evenementen

2 Courses
0% completed
1

Een kring is gericht op: kennisdeling, samenwerking, belangenbehartiging richting de gemeente en meer.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: pijlers voor succesvolle samenwerking.

Theme 9
Veilige en gezonde sportomgeving

Als vereniging sta je midden in de maatschappij. Alles wat daar op groter schaal gebeurt, zie je ook terug als thema’s in je vereniging. Als bestuur bepaal je samen of, en zo ja aan welke, thema’s je invulling wilt geven en op welke manier. ​

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Verduurzaming
 • Gezonde sport (roken, gezonde kantine)​
 • Sociale veiligheid, vertrouwenscontactpersoon (VCP) en verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Diversiteit en inclusie

7 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: integriteit op de tennisvereniging, High 5! Stappenplan, VOG en gedragscodes.

2

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: seksuele intimidatie en veilige sportomgeving creëren.

3

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: pesten.

4

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: discriminatie.

5

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: doping.

6

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: verduurzamen, energiebelasting, begeleidingstraject NOC*NSF, energiescan, BOSA-subsidie, financiering, crowdfunding en ledenobligaties. 

7

In dit begeleidingstraject komen de volgende onderwerpen aan bod: verduurzaming, SportStroom en energiescan.

Theme 10
Beheer

Als bestuur moet je een aantal zaken goed op orde hebben en is voorkomen beter dan genezen. 

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • De accommodatie (park en clubhuis)

 • Financiële zaken zoals verzekeringen en subsidiemogelijkheden

 • Bestuurlijke zaken zoals statuten en reglementen

 • Juridische zaken zoals privacy en overeenkomsten

2 Courses
0% completed
1

Vraag advies over het handelen bij juridische problemen, contracten, statuten of aansprakelijkheid. 

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: regelgeving en wetgeving rondom fraude/financien.

Theme 11
Aanbod

Er is inmiddels een heel divers aanbod mogelijk voor iedere doelgroep (zowel jeugd als senioren) die je als vereniging zou kunnen bedienen. Vooral de keuze en realisatie van het aanbod is een belangrijk beleids- en aandachtspunt om de vereniging op langere termijn vitaal te houden.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Tennis
 • Padel
 • Pickleball
 • Beachtennis
 • Rolstoeltennis en - padel
 • G-tennis en G-padel
 • Toernooien
 • Competities

 

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: jeugd, ontwikkeling en spelplezier.

2

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: ontwikkeling topsport en invloed hiervan op de vereniging.