10 thema's - 34 Courses

Aanbod penningmeester

Welkom bij het aanbod voor jouw functie! Je kunt aanbod naar keuze volgen op thema of op moeilijkheidsgraad, van beginnend naar ervaren (zie tennisballen). Nieuwsgierig? Start direct!

Theme 1
Goed penningmeesterschap

Als penningmeester is het belangrijk te zorgen voor een financieel gezonde vereniging, Hiervoor werk je samen met de andere bestuursleden en diverse vrijwilligers.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Financiële boekhouding/beheren van de geldmiddelen
 • Autorisatie van de betalingen door twee tekenings-bevoegden (waarvan een deel ook door de secretaris en voorzitter wordt gedaan)
 • Zorgen voor een financieel gezonde vereniging en daarmee zorgen voor veilige banen, goed onderhouden clubhuis/accommodatie etc. 

 

6 Courses
0% completed
1

De volgende onderwerpen aan bod: rapportages, factuur en betaling.

2

In deze filmpjes komen de volgende onderwerpen aan bod: KNLTB contributie klaarzetten voor gebruik, facturen versturen met KNLTB contributie en het inzien en bewerken van facturen. 

3

In deze filmpjes komen de volgende onderwerpen aan bod: bewust besturen en omgaan met gezag.

4

In dit boek komen de volgende onderwerpen aan bod: de kracht van verenigingen en tips voor verenigingsbestuurders en ondersteuners.

5

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: code goed sportsbestuur, inhoud van deze code, toepassing in de praktijk en jouw rol als bestuurder of belanghebbende.

6

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: persoonlijk leiderschap, strategisch besturen, verbinden en maatschappelijk ondernemerschap.

Theme 2
Beleid en visievorming

Welk financieel beleid voer je als vereniging? Worden investeringen uit eigen middelen gefinancierd of wordt er ook geleend? Hierbij is het ook van belang een investeringsbegroting voor 10-15 jaar op te stellen waarin de bespeelbaarheid van de banen een belangrijk onderwerp is.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Financieel beleid en advies
 • Investeringen/business case maken
 • Facturering en inning debiteuren/verwerken inkomende en verschillende lidmaatschappen, sponsorgelden en baanverhuur

6 Courses
0% completed
1

Maak een afspraak met jouw accountmanager voor kennismaking of advies.

2

Onderwerpen die in de verenigingsscan naar voren komen zijn: vitaliteitsscan en zelfscan vereniging. 

3

De volgende documenten worden ter ondersteuning aangeboden: modeldocument oud-leden, analysedocument activiteiten aanbod, werkdocument sportanalyse en concurrentie analyse.

4

Vraag advies aan over financiën of raadpleeg de model business case.

5

Ga in gesprek met (buurt)verenigingen en deel ervaringen.

6

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: datagebruik en het ophalen hiervan.

Theme 3
Begroting, budgetten en jaarverslag

Een goed financieel beheer als penningmeester is essentieel om de organisatie op een gezonde financiële koers te houden. Door samen te werken met andere bestuursleden en commissies, duidelijke richtlijnen op te stellen en transparant te zijn in het budgetverantwoordingsproces, kun je de financiële stabiliteit en groei van de organisatie bevorderen.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Opstellen (en beoordelen) jaarlijkse begroting op basis van input bestuursleden en commissies
 • Beoordelen financiële situatie
 • Opstellen financieel jaarverslag
 • Afspraken verantwoording budget 

1 Courses
0% completed
1

De volgende documenten worden ter ondersteuning aangeboden: voorbeeld begroting, voorbeeld balans, voorbeeld kosten-/batenoverzicht.

Theme 4
Beheer

Het beheren van subsidies, verzekeringen en financiële vraagstukken is een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheden van een penningmeester. Door deze taken met nauwkeurigheid, transparantie en verantwoordelijkheid uit te voeren, kun je ervoor zorgen dat de financiële positie van de organisatie goed wordt beheerd en beschermd.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Beoordelen aanvragen geld en subsidies

5 Courses
0% completed
1

Vraag advies over het handelen bij juridische problemen, contracten, statuten of aansprakelijkheid. 

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: regelgeving en wetgeving rondom fraude/financien.

3

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: samenwerking besturen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties en fiscaliteit.

4

In deze e-learning leer je meer over de volgende onderwerpen: voorkomen van fraude, signalen opvolgen, waar je aan kan kloppen voor hulp en jouw rol hierin.

5

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: subsidies en KNLTB partners zoals: Klasse Kantine, SportStroom en VLC & Partners. 

Theme 5
Goed werkgeverschap

Als bestuur kan je ook werkgever of opdrachtgever zijn. Zo heb je als vereniging bijvoorbeeld een groundsman in dienst, of ben je opdrachtgever richting een school of leraar of voor bedrijven die het park onderhouden. Als penningmeester kan je dan ook te maken krijgen met arbeids/werkcontracten, het aanvragen van VOG's en het periodiek voeren van evaluatie- of functioneringsgesprekken. 

 Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Contracten
 • Regels en afspraken
 • Samenwerking met tennis-, padelschool

 

1 Courses
0% completed
1

De volgende documenten en diensten worden ter ondersteuning aangeboden: diverse modelcontracten en ondersteuning in de beoordeling van contracten. 

Theme 6
Ledenbehoud en -werving

​Leden vormen de basis van een vereniging. Leden zorgen voor inkomsten, bemensen commissies, organiseren activiteiten en geven de sfeer aan de club. Het werven van leden is belangrijk, maar ook het behouden van leden vraagt aandacht.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Het helder informeren van leden
 • Ledenbehoud - en werving
 • Inzicht hebben in wat er leeft bij de leden (inclusief data van leden en de club)
 • Klachtenafhandeling

 

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: relatiebeheer, inspelen op wensen en behoeften en binding met de club.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: activatie van nieuwe leden, organiseren van activiteiten en het welkom laten voelen.

Theme 7
Interne organisatie en samenwerking

Een vitale vereniging kenmerkt zich door een goede onderlinge samenwerking van bestuur en commissies. 

Belangrijke onderwerpen/taken​:

 • Samenwerking van bestuur met TC en JC
 • Samenwerking van bestuur met communicatiecommissie en ledenadministratie
 • Onderlinge afstemming tussen toernooi- en evenementencommissie
 • Communicatie en zichtbaarheid naar alle interne betrokkenen zijn hierbij cruciaal evenals waardering

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: kernwaarden, communicatie en strategische keuzes.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: visie op vrijwilligersbeleid en tips voor vrijwilligersstructuur.

Theme 8
Externe samenwerking

Als bestuur ben je vaak betrokken bij externe samenwerkingspartijen. Belangrijk want hier zit vaak veel expertise en het is goed om snel de weg te weten te vinden als het nodig is. 

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Contact met de KNLTB; o.a. met de accountmanager, kringen, afdeling Verenigingsondersteuning en juridische zaken
 • Contact met buurtsportcoaches, verenigingsadviseurs, vergunningverleners van de gemeente
 • Contact met de brandweer, GGD en politie in verband met o.a. de veiligheid op het park, het clubhuis en bij evenementen
 

2 Courses
0% completed
1

Een kring is gericht op: kennisdeling, samenwerking, belangenbehartiging richting de gemeente en meer.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: pijlers voor succesvolle samenwerking.

Theme 9
Veilige en gezonde sportomgeving

Als vereniging sta je midden in de maatschappij. Alles wat daar op groter schaal gebeurt, zie je ook terug als thema’s in je vereniging. Als bestuur bepaal je samen of, en zo ja aan welke, thema’s je invulling wilt geven en op welke manier. ​

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Verduurzaming
 • Gezonde sport (roken, gezonde kantine)​
 • Sociale veiligheid, vertrouwenscontactpersoon (VCP) en verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Diversiteit en inclusie

7 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: integriteit op de tennisvereniging, High 5! Stappenplan, VOG en gedragscodes.

2

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: seksuele intimidatie en veilige sportomgeving creëren.

3

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: pesten.

4

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: discriminatie.

5

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: doping.

6

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: verduurzamen, energiebelasting, begeleidingstraject NOC*NSF, energiescan, BOSA-subsidie, financiering, crowdfunding en ledenobligaties. 

7

In dit begeleidingstraject komen de volgende onderwerpen aan bod: verduurzaming, SportStroom en energiescan.

Theme 10
Aanbod

Er is inmiddels een heel divers aanbod mogelijk voor iedere doelgroep (zowel jeugd als senioren) die je als vereniging zou kunnen bedienen. Vooral de keuze en realisatie van het aanbod is een belangrijk beleids- en aandachtspunt om de vereniging op langere termijn vitaal te houden.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Tennis
 • Padel
 • Pickleball
 • Beachtennis
 • Rolstoeltennis en - padel
 • G-tennis en G-padel
 • Toernooien
 • Competities​

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: jeugd, ontwikkeling en spelplezier.

2

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: ontwikkeling topsport en invloed hiervan op de vereniging.